KU ZADUMIE

2. Niedziela Wielkiego Postu

Rdz 22, 1-2.9-13.15-18

Rz 8, 31b-34

Mk 9, 2-10

O Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze

w krainie Moria,
jest taka granica ojcostwa, taki próg,

którego ty nie przekroczysz.
Inny Ojciec przyjmie tu ofiarę swego Syna.
Nie lękaj się, Abrahamie, idź dalej przed siebie
i czyń, co masz czynić.

Ty będziesz ojcem wielu narodów,
czyń, co masz czynić, do końca.
On sam powstrzyma twą rękę,
gdy będzie gotowa zadać ów ofiarniczy cios…
On sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka
to, co już spełniło się w sercu.
Tak – zawiśnie w powietrzu twa ręka.
On sam ją wstrzyma.

I odtąd wzgórze w krainie Moria

stanie się oczekiwaniem –
na nim bowiem ma się spełnić tajemnica.

św. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski [fragment]