Biuro parafialne

Przymierza małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1).

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Narzeczeni powinni minimum na 6 miesięcy przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłosić się w biurze parafialnym w celu ustalenia dnia i godziny uroczystości zaślubin! Każdy dzień z wyjątkiem piątku (chyba, że jest to liturgiczne święto bądź uroczystość)

Kolejna edycja kursu katechezy przedmałżeńskiej odbędzie się w niedziele listopada /5, 12, 19, 26/ oraz grudnia /3, 10/ 2023 r. w klasztorze, o godz. 16.00.

Małżeństwo – potrzebne dokumenty:

 • metryki chrztu „do ślubu” (z datą do 6 miesięcy wstecz) z poświadczeniem i datą o sakramencie bierzmowania
 • odpis zupełny aktu urodzenia
 • dowody osobiste narzeczonych i dane personalne świadków /imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i wyznanie/; świadkowie winni być osobami pełnoletnimi
 • ostatnie świadectwo katechizacji (do wglądu)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy; (najlepiej pobrać przed dniem spisania protokołu) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • znać datę swojej 1-szej Komunii Świętej
 • w przypadku, gdy o zawarcie małżeństwa ubiega się wdowiec/wdowa, należy dostarczyć akt zgonu współmałżonki/współmałżonka
 • orzeczenie sądu kościelnego o nieważności wcześniej zawartego związku małżeńskiego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zawarcie nowego związku sakramentalnego takowe uzyskała

Spotkania

 • Spisanie Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich na 3 miesiące przed datą ślubu
 • Spotkanie duszpasterskie z kapłanem (w połowie czasu między protokołem a ślubem)
 • Spotkanie z kapłanem omawiające ceremonię związaną z udzielaniem sakramentu (w tygodniu przed ślubem)
 • Trzy spotkania w poradnictwie rodzinnym /kontakt podany jest poniżej/
 • Dwie spowiedzi przedślubne (I – po spisaniu protokołu, II – przed ślubem)
 • Sprawy dotyczące wystroju kościoła i organisty są omawiane podczas spotkania z duszpasterzem na 3 m-ce przed ślubem, podczas pierwszego spotkania z narzeczonymi.

Formalności

 • Zapowiedzi – wygłoszone i potwierdzone dostarczyć jako załącznik do protokołu
 • Świadkowie: osoby dorosłe (najlepiej już po sakramencie małżeństwa), uporządkowany stosunek do zasad moralności chrześcijańskiej

Przydatne kontakty:

 • Proboszcz: o. Ireneusz Naumowicz; tel. 786.818.603
 • Biuro Parafialne: tel. /52/ 315 24 08

Poradnictwo Rodzinne:

 • Beata Jania: tel. 667.803.010
 • Victoria Rutkowska: tel. 605.726.637

Fotografowanie w czasie liturgii sakramentu małżeństwa:

Fotograf i operator kamery video musi posiadać zaświadczenie o ukończonym kursie organizowanym w diecezji. Kto pragnie filmować i fotografować czynności liturgiczne winien je znać, winien wiedzieć, co się w danym momencie dzieje, winien mieć właściwe rozumienie liturgii i jej miejsca w życiu Kościoła. Trzeba uwrażliwić na fakt, że tego, co w liturgii najważniejsze – udzielania łaski, sprawowania misterium nie da się sfotografować ani sfilmować; należy mieć wrażliwość na poszanowanie świętości kościoła i innych miejsc kultu.