Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Parafia rzymskokatolicka                                                                                                          Mogilno, 29.05.2018r.
p.w. św. Jana Apostoła                                                 

Benedykta XVI nr 1
88-300 Mogilno
tel. + 48 52 315 24 08
fax + 48 52 315 14 21
mogilno.klasztor@gmail.com
www.klasztor.mogilno.com.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

(Stała wystawa historii kościoła i klasztoru pobenedyktyńskiego w krypcie kościoła p.w. Św. Jana Apostoła w Mogilnie)

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła
Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno

NIP: 557-14-99-314, REGON: 040093938

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stałej wystawy historii kościoła i klasztoru pobenedyktyńskiego w krypcie kościoła p.w. Św. Jana Apostoła w Mogilnie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • Opracowanie ostatecznego scenariusza wystawy w oparciu o informacje uzyskane w wyniku konsultacji merytorycznych /życie benedyktynów, archeologia, liturgia/
 • Parafia przewiduje bezpłatne użyczenie eksponatów, po wstępnych ustaleniach na etapie planowania projektu.
 • Stworzenie aranżacji wystawy zgodnie ze scenariuszem – opracowanie graficzne i aranżacja plastyczna, opracowanie ścieżki zwiedzania.
 • Przygotowanie eksponatów do ekspozycji, a także gablot, wydruków, manekinów, stanowiska multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów aranżacyjnych.
 • Montaż wystawy – gablot z eksponatami, wydruków wielkoformatowych, manekinów i stanowiska multimedialnego.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zadania w dwóch etapach, ze względu na wysokość pozyskanych środków – dotacji.
 2. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. W siedzibie Parafii /biurze parafialnym/ udostępnione jest wstępne opracowanie koncepcji aranżacji przestrzennej, zachęcamy, także do osobistego rozeznania miejsca, w którym ma znajdować się stworzona wystawa.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1.07.2018r. do 15.12.2018r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę w formie kosztorysu ofertowego, który powinien być szczegółowy i zawierać następujące elementy:  stronę tytułową, szczegółową kalkulację kosztów oraz cenę netto i brutto całości zadania.

            Kosztorys powinien być:

            – opatrzony pieczątką firmową,

            – posiadać datę sporządzenia,

            – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            – podpisany czytelnie przez wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć referencje odnośnie do wykonanych dotychczas prac w podobnym zakresie, ewentualnie listę podobnych realizacji wraz z fotografiami.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul.  Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno do dnia 11.06.2018r.
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu  12.06.2018r. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy telefonicznie lub mailowo wszystkich oferentów do 15.06.2018r.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. klasztor.mogilno.com.pl

VI.ZAŁĄCZNIKI

            Zdjęcia krypt.