Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Parafia rzymskokatolicka                                                                                                             Mogilno, 30.03.2021r.
p.w. św. Jana Apostoła                                                                                                                                                                                           

Benedykta XVI nr 1
88-300 Mogilno
tel. + 48 52 315 24 08
mogilno.klasztor@gmail.com
www.klasztor.mogilno.com.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2021
(dotyczy modernizacji instalacji przeciwpożarowej w klasztorze)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła
Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno
NIP: 557-14-99-314, REGON: 040093938

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji istniejącej instalacji przeciwpożarowej w klasztorze.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • W zakresie prac obejmuje wymianę wszystkich dotychczas istniejących elementów systemu SAP, uzupełnienie ochrony miejsc dotychczas nie objętych ochroną i maksymalne wykorzystanie istniejącego okablowania systemu.                                      
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. W siedzibie Parafii /biurze parafialnym/ udostępniony jest zakres prac do wykonania.

III. WARUNKIEM NIEZBĘDNYM JEST

 1. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. Obiekt zostanie udostępniony w godzinach 9.00-14.00, na każdorazową prośbę Wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. Oferent powinien posiadać uprawnienia elektroenergetyczne, posiadać odpowiednio przeszkolonych pracowników, a także poza posiadaniem przedmiotowej wiedzy powinien mieć autoryzację producenta systemu.
 3. Oferent powinien załączyć informację o posiadanym doświadczeniu w realizacji prac w obiektach zabytkowych, udokumentowane odpowiednimi referencjami lub protokołami odbioru.
 4. Oferent przystępując do realizacji zadania zobowiązany będzie sporządzić projekt wykonawczy, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zrealizować zadanie zgodnie z przedstawionym projektem.
 5. W ofercie należy uwzględnić gwarancje na wykonane prace.
 6. Dodatkowe punkty otrzyma oferent, który zadeklaruje serwis i konserwację instalacji przeciwpożarowej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.07.2021r. do 31.10.2021r.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w formie kosztorysu ofertowego, który powinien być szczegółowy
i zawierać następujące elementy:  stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.

           Kosztorys powinien być:

 • opatrzony pieczątką firmową,
 • zawierać nazwę inwestycji, adres inwestycji,
 • zawierać nazwę inwestora, adres inwestora,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisany czytelnie przez oferenta.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul.  Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno do dnia 13.04.2021r.
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu  15.04.2021r. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy telefonicznie lub mailowo wszystkich oferentów do 16.04.2021r..
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. klasztor.mogilno.com.pl