Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Parafia rzymskokatolicka                                                                                                              Mogilno, 27.04.2020r.
p.w. św. Jana Apostoła                                                                                                                      

Benedykta XVI nr 1
88-300 Mogilno
tel. + 48 52 315 24 08
mogilno.klasztor@gmail.com
www.klasztor.mogilno.com.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020
(dotyczy renowacji i odtworzenia zabytkowej posadzki w sieni przed zakrystią i zakrystii)

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła

Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno
NIP: 557-14-99-314, REGON: 040093938

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przy posadzce w sieni przed zakrystią i zakrystii.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • Sień –  posadzka wykończona współczesnymi płytkami betonowymi (lastriko) w układzie karo, w kolorach czarno-brązowym i czarno-beżowym (melanż). Powierzchnia 32,40 m2. Do wykonania wymiana posadzki.
 • Zakrystia – podłoga wykonana z drewna dębowego, w układzie parkietu taflowego, montowanego na gwoździe, przybita prawdopodobnie do drewnianych legarów. Powierzchnia 41,30 m2. Do wykonania prace renowacyjne.                                      
 1. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. W siedzibie Parafii /biurze parafialnym/ udostępniony jest program prac konserwatorskich.

III. Warunkiem niezbędnym jest

 1. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. Obiekt zostanie udostępniony w godzinach 9.00-14.00, na każdorazową prośbę Wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. Wymaga się, aby Wykonawca dysponował osobą wyznaczoną do nadzorowania robót konserwatorskich (kierownik prac konserwatorskich) posiadającą doświadczenie w zawodzie
  i posiadającą stosowne uprawnienia wynikające m.in. z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) w następującej specjalności: konserwatorskiej i restauratorskiej, z załączeniem do oferty uprawnień wraz z udokumentowanym doświadczeniem.
 3. Dodatkowe punktu otrzyma Wykonawca, który dysponuje ww. kierownikiem prac konserwatorskich posiadającym doświadczenie w realizacji usługi polegającej na pełnieniu nadzoru konserwatorskiego nad robotami konserwatorskimi przy drewnianym zabytku architektury realizowanym w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych (m.in. RPO, POIiŚ, itp.) w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, udokumentowane odpowiednimi referencjami lub protokołami odbioru.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.07.2020r. do 15.10.2020r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w formie konserwatorskiego kosztorysu ofertowego, który powinien być szczegółowy i zawierać następujące elementy:  stronę tytułową, szczegółową kalkulację kosztów oraz cenę netto i brutto całości zadania.

            Kosztorys powinien być:

            – opatrzony pieczątką firmową,
            – posiadać datę sporządzenia,
            – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
            – podpisany czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul.  Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno do dnia 08.05.2020r.
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu  13.05.2020r. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy telefonicznie lub mailowo wszystkich oferentów do 15.05.2020.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. klasztor.mogilno.com.pl

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

            Zdjęcia obiektu.