Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Mogilno, 15.06.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Europejskie Centrum Spotkań „Wojciech-Adalbert” w Mogilnie zawiadamia, że w dniu 25.06.2020r. o godzinie 1900 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2019 rok.
  5. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie.

                                                                                         

               

                                                                                            Zarząd Stowarzyszenia